Install Zurmo CentOS 6.5

Zurmo, mobil, sosyal bir Açık Kaynak Kodlu Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) uygulamasıdır.

Zurmo ile Amacımız herhangi bir iş kullanımı duruma adapte edilebilir kolay kullanımlı, kolay özelleştirmek CRM uygulamasını sağlamaktır. Zurmo sizin karmaşık iş süreçlerini destekler kullanımı çok basittir. Ücretsiz bir open source yazılımıdır.

Zurmo GNU Genel Kamu Lisansı sürüm 3 (GPLv3) altında açık kaynak kodlu bir projedir.

Zurmo 0.6.80 sürümünden başlayarak,e-posta arşivleme özelliği sistemine entegre edilmiştir .

Install software repositori

http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/repoview/epel-release.html

Repositori Download

[root@Zurmo tmp]# wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

[root@Zurmo tmp]# wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

[root@Zurmo tmp]# rpm -Uvh remi-release-6*.rpm epel-release-6*.rpm

warning: remi-release-6.rpm: Header V3 DSA/SHA1 Signature, key ID 00f97f56: NOKEY

warning: epel-release-6-8.noarch.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID 0608b895: NOKEY

Preparing…                ########################################### [100%]

   1:epel-release          ########################################### [ 50%]

   2:remi-release         ########################################### [100%]

 

vim /etc/yum.repos.d/remi.repo (remi) düzenleyelim.

root@Zurmo tmp]# vim /etc/yum.repos.d/remi.repo

Çıktı

[remi]

name=Les RPM de remi pour Enterprise Linux 6 – $basearch

#baseurl=http://rpms.famillecollet.com/enterprise/6/remi/$basearch/

mirrorlist=http://rpms.famillecollet.com/enterprise/6/remi/mirror

enabled=0 

gpgcheck=1

gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

(enabled=1) olarak düzenleyelim

[root@Zurmo ~]# yum update -y

 

install Apache, MySQL, PHP, Memcached

[root@Zurmo ~]# yum install httpd \

> mysql mysql-server php-mysql php-pdo \

> php php-gd php-curl php-pecl-apc php-soap php-mcrypt php-pear php-imap php-mbstring php-ldap \

> memcached php-pecl-memcache

 

vim /etc/httpd/conf/httpd.conf config dosyasına aşağıdaki müdülü ekleyelim

( LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so )

[root@Zurmo ~]# vim /etc/httpd/conf/httpd.conf

Çıktı

LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so

LoadModule cache_module modules/mod_cache.so

LoadModule suexec_module modules/mod_suexec.so

LoadModule disk_cache_module modules/mod_disk_cache.so

LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so

LoadModule version_module modules/mod_version.so

LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so

 

vim /etc/php.ini config dosyasını düzenleyelim.

[root@Zurmo ~]# vim /etc/php.ini

Çıktı

date.timezone = Europe/Istanbul

;memory_limit = 256M

;file_uploads = On

;upload_max_filesize = 20M

;post_max_size = 20M

;max_execution_time = 300

 

Çıktıyı vim /etc/my.cnf dosyasına ekleyelim

[root@Zurmo ~]# vim /etc/my.cnf

Çıktı

character-set-server=utf8

collation-server=utf8_unicode_ci

default-storage-engine=INNODB

max_sp_recursion_depth=100

max_allowed_packet = 20M

thread_stack = 512K

optimizer-search-depth = 0

 

Servisleri start edelim ve başlangınca ekleyin

[root@Zurmo ~]# /etc/init.d/httpd start

[root@Zurmo ~]# /etc/init.d/mysqld start

[root@Zurmo ~]# /etc/init.d/memcached start

[root@Zurmo ~]# chkconfig httpd on

[root@Zurmo ~]# chkconfig mysqld on

[root@Zurmo ~]# chkconfig memcached on

 

MySQL root password oluşturalım

[root@Zurmo ~]# mysql_secure_installation

 

Create MySQL Database  

[root@Zurmo ~]# mysql -uroot –p

Çıktı

create database zurmo;

create user zurmo;

grant all privileges on zurmo.* to zurmo@localhost identified by ‘password’;

flush privileges;

quit

 

Zurmo install edelim

[root@Zurmo tmp]# wget http://dev2.zurmo.com/downloads/zurmo-stable-2.7.1.4d205508a1b5.tar.gz

[root@Zurmo tmp]# tar zxvf zurmo-stable-2.7.1.4d205508a1b5.tar.gz -C /var/www/

[root@Zurmo tmp]# cd /var/www/

[root@Zurmo www]# chmod -Rf 777 zurmo/

[root@Zurmo www]# vim /etc/httpd/conf/httpd.conf

Çıktı

<VirtualHost *:80>

    ServerAdmin zurmo@idriskoc.com

    DocumentRoot /var/www/zurmo/app/

    ServerName dummy-host.idriskoc.com

    ErrorLog logs/dummy-host.idriskoc.com-error_log

    CustomLog logs/dummy-host.idriskoc.com-access_log common

</VirtualHost>

 

Link :  http://localhost/index.php

Default admin password (super) (password)

 

SELinux’un zurmo klasörü için yapılandırılması gerekir:

[root@Zurmo ~]# chcon -R -t httpd_sys_content_t /var/www/zurmo

Selinux Memcache

[root@Zurmo ~]# setsebool -P httpd_can_network_memcache 1

Selinuıx httpd

[root@Zurmo ~]# setsebool -P httpd_can_network_connect=1

Install setroubleshoot

[root@Zurmo ~]# yum install setroubleshoot

 

Zurmo  MySQL ile bağlayalım

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Install Zurmo CentOS 6.5

admin

Bütün Hayatım Linux Sistemleri...

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir