install ZABBIX 6.2 LTS CentOS x86_64 Linux

Zabbix Server 6.2 LTS nin Centos 8’e nasıl kurulacağı anlatacağım, Zabbix, açık kaynaklı bir sunucu ve ağ izleme aracıdır.

Selinux permissive moduna alın.

setenforce 0 && sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=permissive/g' /etc/selinux/config

MariaDB 10.5 kuralım,

curl -LsS -O https://downloads.mariadb.com/MariaDB/mariadb_repo_setup
sudo bash mariadb_repo_setup --mariadb-server-version=10.5

dnf makecache
dnf repolist

dnf module reset mariadb -y
dnf install MariaDB-server MariaDB-client MariaDB-backup
rpm -qi MariaDB-server

systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb
systemctl status mariadb

firewall-cmd --add-service=mysql --permanent
firewall-cmd --reload

PHP 8 kuralım,

dnf upgrade
dnf install -y https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
dnf install -y https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm

dnf module enable php:remi-8.2 -y
dnf module list php
Çıktı
php remi-8.1 [e] common [d], devel, minimal PHP scripting language


dnf install php php-cli php-common
php-fpm -v

Zabbix RPM paketini yükleyin

rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/6.2/rhel/8/x86_64/zabbix-release-6.2-1.el8.noarch.rpm
dnf clean all

install Zabbix server, frontend, agent

dnf install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-selinux-policy zabbix-agent

MySQL root için varsayılan parolayı değiştirerek MySQL güvenliğini sağlayın:

mysql_secure_installation
Enter current password for root (enter for none): Press the Enter
Set root password? [Y/n]: Y
New password: <Enter root DB password>
Re-enter new password: <Repeat root DB password>
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Aşağıdakileri veritabanı bilgisayarınızda çalıştırın, (Şifreyi) kendinize göre düzenleyin.

mysql -uroot -p
password
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> quit; 

Şema verilerini içeriye aktarın, ve database için oluşturulan şifrenizi girmeniz istenir.

zcat /usr/share/doc/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
veya
cd /usr/share/doc/zabbix-sql-scripts/mysql/
zcat server.sql.gz | mysql zabbix

# zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix

# mysql -uroot -p
password
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
mysql> quit;

Veritabanını konfigüre edin,

vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf
DBPassword=password

Zabbix servisleri restart edin.

systemctl restart zabbix-server zabbix-agent httpd php-fpm
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent httpd php-fpm

Firewall yapılandırın,

firewall-cmd --add-service={http,https} --permanent
firewall-cmd --add-port={10051/tcp,10050/tcp} --permanent
firewall-cmd --reload

Timezone ayarlayın.

vim /etc/php-fpm.d/zabbix.conf
;php_value date.timezone Europe/Istanbul

Servisi restart edin ve başlangıca ekleyin,

systemctl restart httpd php-fpm
systemctl enable httpd php-fpm

http://localhost-ip/zabbix/
install ZABBIX 6.2 LTS CentOS x86_64 Linux
Etiketlendi:     

admin

Bütün Hayatım Linux Sistemleri...

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir